Matematické vzorce

Výpočty online

Délka oblouku

Délka oblouku.

r - poloměr kružnice

α - úhel AOB, ve stupních

π ≈ 3,14

Délka oblouku (L):

Délka oblouku.  L=πrα/180

Výpočet online

r =

α =

L =